HLAVNÁ STRÁNKA PORADENSTVO DDS SYSTÉMY HYDROIZOLÁCIE GEOLÓGIA REFERENCIE KONTAKT


Copyright © 2018 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensordds.cz  www.arctester.com


[kontrola izolacie striech a skladok][kontrola tesnosti izolacnej folie][kontroly plastovych izolacii][stare zataze][monitoring skladok][predaj vodivej geotextilie][plastova izolacia][kontrola strechy]

[Skuska tesnosti strechy folie][rovna strecha zatekanie][tesnost strechy][hydroizolacie striech][tesnosť strechy][zatekanie strechy][plochych striech][plochej strechy][tecie strecha][tečie][sanacia a rekultivacia][iskrova skuska][iskrová skúška][kontrola pomocou iskrovej skusky skúšky]


Novinky


V júni 2017 sme prednášali v Helsinkách na Mines & Technology. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili


V roku 2016 sme prezentovali a prednášali vo viacerých štátoch a na viacerých významných konferenciách. Mohli ste nás vidiet napríklad v Moldavsku, zúčastnili sme sa na Mines & Technology v Londíne, taktiež v Instanbule na Mining Turkey a v neposlednom rade aj v Slovinskej Ljubljane na Eurogeo 6.


V období od 15-18 februára 2015 sme úspešne prednášali a vystavovali na výstave geosyntetík v Portlande v štáte Oregon, USA


V aktuálnom augustovom /2014 čísle magazínu FORBES sa okrem iného dočítate aj o zrode myšlienky, ktorú dobre poznáte - SENSOR DDS® a cesty, ktorou si museli dvaja zakladatelia prejsť počas 24 ročnej existencie firmy SENSOR, s.r.o.

 

10-12.04.2014

Zúčastnili sme sa na medzinárodnej výstave Mining expo v Mongolsku, kde sme boli ocenení cenou “The most Advanced Technology Award”…


17-21.06.2013

Prezentovali sme na výstave EXPONOR Exhibicion Internacional De La Industria Minera, Antofagasta, Chile


01-04.04.2013

Sme úspešne prezentovali spoločnosť a produkty na výstave Geosynthetics 2013, Long Beach, California


Aplikovaná geofyzika


Geofyzikálny prieskum pre potreby inžinierskej geológie - korózny a geoelektrický prieskum.

Prieskum ložísk stavebných kameňov, tehliarskych surovín.

Prieskum minerálnych tesnení pre skládky.

Mapovanie litologickej stavby v priestore budovania skládok.

Monitoring skládok a environmentálnych záťaží.

Geologický prieskum


Hodnotenie územných celkov z hľadiska možností situovania skládok rôznych druhov odpadu.

Vyhľadávanie vhodných lokalít pre vybudovanie skládok.

Zisťovanie a overovanie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie.


Realizácia vrtných prác s vyhodnotením pri sledovaní šírenia kontaminácie.

Predbežný prieskum území vhodných pre výstavbu skládok.

Podrobný geologický prieskum okolia starých záťaží.

Inžinierska geológia


Posúdenie základných a komplexných fyzikálno-mechanických vlastností zemín z hľadiska ich zaradenia do tried podľa príslušných noriem.

Meranie zemných odporov pre potreby uzemnenia stavieb a potreby posúdenia agresívnych vlastností zemín.

Inžiniersko-geologické zhodnotenie stavebných pozemkov pre rodinné domy.

Sledovanie stavu skládky v priebehu činnosti a po jej sanácii a rekultivácii.

Posúdenie stability zemín budúcej výstavby skládok.

Hodnotenie vývoja skládky.

Hodnotenie stavu skládky po jej sanácii.

Spoločnosť sa zameriava na hydrogeologický prieskum, hlavne v súvislosti so skládkami a environmentálnymi záťažami.

Hydrometrické merania na povrchových tokoch - sledovanie výdatnosti tokov a výverov zo skládok a ekologických záťaží.

Hodnotenie vodnej bilancie skládok, ekologických záťaží a recipientov (so zameraním na projekty rekultivácie skládok).

Hodnotenie pohybu podzemných vôd a ich kvality in situ a v laboratóriách.

Sledovanie šírenia kontaminácie zo záťaží a skládok metódou skríningu v studniach a iných zdrojoch.

Modelové posúdenie šírenia znečistenia.

GIS a DPZ


Diaľkový prieskum Zeme (DPZ) je vo všeobecnosti získavanie informácií o objektoch z diaľky pomocou nekontaktných snímacích systémov, najčastejšie z družíc alebo lietadiel.

DPZ sa využíva najmä pri monitorovaní environmentálnych záťaží.


Výhody použitia DPZ

- zachytenie veľkého územia (desiatky až tisíce km na 1 snímke - rovnaký čas, kvalita a parametre snímky)

- aktuálnosť situácie (družicová mapa ako podklad pre terénne práce a mapovanie)

- prehľadné priestorové vzťahy (jednotlivých objektov krajiny)

- monitoring (možnosť snímkovania územia podľa potrieb úlohy - porovnávanie v čase)

- cena (cena nespracovaných archívnych družicových snímok do 15 EUR/km2, resp. spracovaných leteckých snímok okolo 40 EUR/km2)

- presnosť (komerčne dostupné snímky majú submetrové rozlíšenie)


Výhody použitia GIS

- prezentačné možnosti (kvalitné a presné mapové výstupy )

- databáza údajov (uskladnenie, aktualizácia, analýza, modelovanie)

- prepojenie s inými údajmi (syntéza) a aplikáciami (územné plány, stavby, doprava)


Príklady sledovania:

- skládky a čierne skládky, družstvá, dielne, prevádzky, podniky, závody, pumpy

- znečistenie, havárie, úniky nebezpečných látok

- poškodenie vegetácie, stav lesa, stav poľnohospodárskych plodín

- územné plány, stavby a doprava

Hydrogeologický prieskum