HLAVNÁ STRÁNKA PORADENSTVO DDS SYSTÉMY HYDROIZOLÁCIE GEOLÓGIA REFERENCIE KONTAKT


Copyright © 2018 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensordds.cz  www.arctester.com


[kontrola izolacie striech a skladok][kontrola tesnosti izolacnej folie][kontroly plastovych izolacii][stare zataze][monitoring skladok][predaj vodivej geotextilie][plastova izolacia][kontrola strechy]

[Skuska tesnosti strechy folie][rovna strecha zatekanie][tesnost strechy][hydroizolacie striech][tesnosť strechy][zatekanie strechy][plochych striech][plochej strechy][tecie strecha][tečie][sanacia a rekultivacia][iskrova skuska][iskrová skúška][kontrola pomocou iskrovej skusky skúšky]


Ochrana práv duševného vlastníctva spoločnosti SENSOR, spol. s r.o.


Spoločnosť SENSOR, spol. s r.o., Ormisova 6, 831 02 Bratislava, IČO: 00 679 844, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4088/B, je majiteľom ochranných známok SENSOR® a SENSOR DDS®, ktoré sú chránené v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane duševného vlastníctva.


Bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa ochrannej známky, spoločnosti SENSOR, spol. s r.o., nikto nesmie používať jej názov, označenie zhodné alebo zameniteľné s jej ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jej ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o označenie a ochrannú známku, ktoré majú dobré meno a ich používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo ich dobrého mena alebo by im bolo na ujmu. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly alebo služby, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly alebo služby s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.


Ak bude neoprávneným zásahom do práv duševného vlastníctva spôsobená škoda, bude si spoločnost SENSOR, spol. s r.o. uplatňovať jej náhradu. Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým je peňažné plnenie, pričom jeho výška je minimálne 10.000,00 €  za každé také porušenie.


SENSOR, spol. s r.o. je prevádzkovateľom internetových stránok:


www.sensor.sk

www.sensordds.cz

www.sensorgroup.com

www.arctester.com


Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Kopírovanie, distribúcia a akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových, grafických a fotografických materiálov zverejnených na stránkach www.sensor.sk, www.sensordds.cz alebo www.sensorgroup.com je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti.


Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Právne informácie