HLAVNÁ STRÁNKA PORADENSTVO DDS SYSTÉMY HYDROIZOLÁCIE GEOLÓGIA REFERENCIE KONTAKT


Copyright © 2018 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensordds.cz  www.arctester.com


[kontrola izolacie striech a skladok][kontrola tesnosti izolacnej folie][kontroly plastovych izolacii][stare zataze][monitoring skladok][predaj vodivej geotextilie][plastova izolacia][kontrola strechy]

[Skuska tesnosti strechy folie][rovna strecha zatekanie][tesnost strechy][hydroizolacie striech][tesnosť strechy][zatekanie strechy][plochych striech][plochej strechy][tecie strecha][tečie][sanacia a rekultivacia][iskrova skuska][iskrová skúška][kontrola pomocou iskrovej skusky skúšky]


Sanácia environmentálnych záťaží


V súčasnosti existuje množstvo sanačných technológií, určených pre špecifické druhy znečistenia a špecifické geologické prostredia. Preto je potrebné použiť takú sanačnú technológiu, ktorá je optimálna pre daný druh znečistenia, geologické prostredie a predpokladaný účinok čítaj ďalej…

Prieskum kontaminovaných záťaží


Prieskum kontaminovaných lokalít – zahŕňa široký rozsah odborných prác v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Po dôkladnom zhrnutí všetkých dostupných informácii o geologickej stavbe, histórii znečistenia a poznatkov o priamych a nepriamych indikátoroch nasleduje podrobný skríning čítaj ďalej…

Riziková analýza


Riziková analýza je následným krokom po vykonaní prieskumných prác na environmentálnych záťažiach a dôležitým krokom pred začatím sanačných prác. Pri vypracovávaní rizikových analýz sa naša spoločnosť opiera o skúsených odborných pracovníkov a snažíme sa poskytnúť klientovi výsledok z čo najkomplexnejšieho spracovania všetkých získaných vstupných dát.

čítaj ďalej…

Monitoring


Monitoring životného prostredia sa týka hlavne povinného hodnotenia vplyvu skládok a rôznych prevádzok na podzemné a povrchové vody, výskyt a šírenie skládkových plynov a tiež vývoj javov nestability.


Máme dlhodobé skúsenosti so spracovaním projektov odberov vzoriek vôd a optimalizácie rozsahov laboratórnych prác. čítaj ďalej…

Konzultačná činnosť


Mnohoročné skúsenosti nám dovoľujú vyjadrovať sa k rôznym otázkam, týkajúcich sa sanácií záťaží, hodnotenia stavu znečistenia, ale tiež k optimalizácii projektovaných rekultivácií.


Vhodná je tiež možnosť ekologického dozoru a konzultácií pri realizácii rekultivácií. Zadávateľ prác tým získava istotu dobre odvedenej a skontrolovanej práce.

Plán odpadového hospodárstva


Ponúkame komplexný manažment odpadového hospodárstva. Cieľom odpadového hospodárstve je predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. čítaj ďalej…

Projektová činnosť


Projektová činnosť pozostáva z predprojektovej prípravy, spracovania realizačných projektov a projektov rekultivácie a revitalizácie.


Predprojektová príprava zahŕňa

prieskum kontaminovaných záťaží,

technicko-ekonomické štúdie sanačných a rekultivačných prác, návrh najvhodnejšieho variantu technického riešenia čítaj ďalej…

Ekologické stavby


Projektovaním a realizáciou ekologických stavieb prispievame k zlepšeniu životného prostredia. Ide o zariadenia na využívanie a likvidáciu všetkých druhov odpadov a skládok odpadov.


Ekologickými stavbami odstraňujeme predovšetkým staré ekologické záťaže.


Ďalej sa zaoberáme projektovaním a realizáciou tesniacich čítaj ďalej…