HLAVNÁ STRÁNKA PORADENSTVO DDS SYSTÉMY HYDROIZOLÁCIE GEOLÓGIA REFERENCIE KONTAKT


Copyright © 2018 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensordds.cz  www.arctester.com


[kontrola izolacie striech a skladok][kontrola tesnosti izolacnej folie][kontroly plastovych izolacii][stare zataze][monitoring skladok][predaj vodivej geotextilie][plastova izolacia][kontrola strechy]

[Skuska tesnosti strechy folie][rovna strecha zatekanie][tesnost strechy][hydroizolacie striech][tesnosť strechy][zatekanie strechy][plochych striech][plochej strechy][tecie strecha][tečie][sanacia a rekultivacia][iskrova skuska][iskrová skúška][kontrola pomocou iskrovej skusky skúšky]


Poradenstvo


Vďaka celosvetovým skúsenostiam, ktoré sme postupne nazbierali, posudzovaním najrôznejších problémov s rôznym stupňom zavažnosti, na viac ako 950tich úspešných projektoch, sme sa rozhodli ponúknuť naše dlhodobé skúsenosti formou poradenstva a konzultácii v oblasti projektovania, skládkovania, sanácie starých záťaží a rekultivácie čítaj ďalej…

Sensor DDS


Systémy SENSOR DDS® (Damage Detection Systems) vo svete známe aj ako ELDS (Electronic Leak Detection Systems) vyvinuté našou spoločnosťou sú už viac ako 20 rokov spoľahlivo nasadzované práve tam, kde je potrebná nepriepustnosť fóliového riešenia a vizuálna kontrola je neúčinná. Tieto systémy sú uznávané na celom svete, vďaka presnosti, rýchlosti a spoľahlivosti čítaj ďalej…

Životné prostredie


Problémom znečisťovania životného prostredia a následným sanáciám, prikladá naša spoločnosť mimoriadnu pozornosť. Snažíme sa najme o to, aby sa prevencia stala dôležitejšou ako následné riešenie problémov, aby sa minimalizovalo riziko znečistenia podzemných vôd a pôd. Náprava ekologických zmien je následne niekoľkonásobne drahšia čítaj ďalej…

Geológia


Posudzovaniu ekologických záťaží, problematike podzemných vôd a geologických pomerov na kritických územiach sa venujeme už 20 rokov. Pomocou geofyzikálnych metód odhaľujeme rizikové miesta a ponúkame následné riešenia. Geologickým mapovaním a hydrogeologickým prieskumom sledujeme pohyby podzemných vôd a kontaminácie…

Naše prezentačné video pozeraj tu

Novinky


V júni 2017 sme prednášali v Helsinkách na Mines & Technology. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili


V roku 2016 sme prezentovali a prednášali vo viacerých štátoch a na viacerých významných konferenciách. Mohli ste nás vidiet napríklad v Moldavsku, zúčastnili sme sa na Mines & Technology v Londíne, taktiež v Instanbule na Mining Turkey a v neposlednom rade aj v Slovinskej Ljubljane na Eurogeo 6.


V období od 15-18 februára 2015 sme úspešne prednášali a vystavovali na výstave geosyntetík v Portlande v štáte Oregon, USA


V aktuálnom augustovom /2014 čísle magazínu FORBES sa okrem iného dočítate aj o zrode myšlienky, ktorú dobre poznáte - SENSOR DDS® a cesty, ktorou si museli dvaja zakladatelia prejsť počas 24 ročnej existencie firmy SENSOR, s.r.o.

 

10-12.04.2014

Zúčastnili sme sa na medzinárodnej výstave Mining expo v Mongolsku, kde sme boli ocenení cenou “The most Advanced Technology Award”…


17-21.06.2013

Prezentovali sme na výstave EXPONOR Exhibicion Internacional De La Industria Minera, Antofagasta, Chile


01-04.04.2013

Sme úspešne prezentovali spoločnosť a produkty na výstave Geosynthetics 2013, Long Beach, California


O nás


Naša spoločnosť založená v roku 1990 poskytuje poradenskú, konzultačnú, projektovú a inžiniersku činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, životného prostredia, geológie i v stavebníctve nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách sveta.
Na riešení jednotlivých činností sa podieľa kvalifikovaný tím 18 univerzitne vzdelaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami, 45 technických a administratívnych pracovníkov a 20 externých univerzitných expertov.
Spoločnosť je vlastníkom certifikátov ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Technológia SENSOR DDS® má certifikát BAM a zodpovední inžinieri sú držiteľmi certifikátu TÜV. Prostredníctvom našich spoločností poskytujeme široké spektrum environmentálnych činností. Naši vysokokvalifikovaní pracovníci sú schopní vám pomôcť v nasledovných činnostiach:


Štúdie vplyvov na životné prostredie, výskum životného prostredia a hodnotenie stavu životného prostredia: hodnotenie lokalít, monitoring, environmentálny audit, rizikové analýzy

Remediácie: sanácie a remediácie, štúdie zhotoviteľnosti, projektová činnosť, revitalizácia lokalít, monitorovanie po dekontaminácii a overenie účinnosti realizovaných prác, sanačný a posanačný monitoring)


Výstavba a vývoj: EIA (výskum vplyvov na životné prostredie, vybavovanie povolení), výstavba v životnom prostredí (projektovanie a dodávka zariadení pre zhodnotenie, využitie a skládkovanie odpadov) zariadenia na využitie geotermálnej energie, bioplynov a energie z odpadov), zariadenia na využitie vôd a vodného hospodárstva (projektovanie a výstavba kanalizačných zberačov, čističiek odpadových vôd pre domy, nemocnice a komunálnu sféru), inžinierska geológia (výskum lokalít pre zakladanie stavieb, radónový prieskum, geotechnický dozor)


Priemyselná ekológia: odpadové hospodárstvo (plány odpadového hospodárstva, havarijné plány, pomoc pri manipulácii s nebezpečným odpadom a všetkých ostatných druhov odpadov), vodné hospodárstvo, environmentálne systémy, IPKZ

Hydrogeológia a vodné zdroje: hydrogeologické štúdie, hydrogeologický výskum a prieskum, zachytenie vodných zdrojov a ochrana vodných zdrojov


Iné aktivity: projektovanie a výkon inžinierskych služieb v stavebnom inžinierstve, riadenie stavieb, dozorovanie stavieb z hľadiska kontroly kvality a zabezpečovanie nezávislej kontroly z hľadiska kvality materiálov a služieb, PPP


SENSOR DDS® Technológia: nami vyvinutá unikátna technológia na detekciu a lokalizáciu netesností v geomembránach používaných v skládkach, v nádržiach na nebezpečné a toxické látky, lagúnach, rezervoároch pitnej vody alebo iných kvapalín, tunelov, diaľnic, mostov a iných konštrukcií, všade tam, kde sa vyžaduje vodonepriepustnosť


Výstavba tesniacich vrstiev: inštalácia geosyntetických materiálov (geomembrán, geosyntetických rohoží a pod.) pre všetky druhy aplikácií


Iné doplnkové služby: geologický, geofyzikálny, hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum, Seizmický audit pre plánovanie využitia území, Monitorovanie zosuvov, Monitorovanie environmentálnycjh záťaží, Monitorovanie, mapovanie a lokalizácia kontaminantov, Monitorovanie skládkových plynov